Caprichos Gigante
NHPRI 678×1014
Anthony’s 678×1014